Actualment l’empresa familiar a Catalunya té un pes molt important en el conjunt de l’economia espanyola, aportant un alt valor afegit i un elevat percentatge de creació d’ocupació. Segons un estudi conjunt de les universitats Abad Oliba, Barcelona, Girona, Internacional de Catalunya i Lleida el 88,3% de les empreses catalanes són familiars. Considerades històricament la «columna vertebral» de l’economia catalana gaudeixen demúltiples avantatges, tot i que no tot són avantatges, sovint hi conviuen conflictes interns que cal solucionar.

Quins són els problemes més comuns en empreses familiars? Els conflictes impulsats per l’emoció: Sovint el treball amb els familiars és més emocional que treballar amb col·legues. Els anys d’emoció poden arribar a intervenir en cada interacció.

L’ocupació de parents sense tenir en compte les seves capacitats o talents ens pot fer contractar a un gendre o a un cosí mandrós, simplement perquè és el millor interés per a la família, encara que no es cregui que sigui el millor per a l’empresa.

Però com podem resoldre els problemes més comuns? Si bé és complicat resoldre els conflictes a l’empresa familiar no és impossible. A Red Harvey com a consultors empresarials i alhora bons coneixadors de “la empresa familiar” us avancem algunes accions a realitzar per tal de preveure’ls:

  • Instruccions escrites amb claredat per a la presa de decisions: la cadena de comandament ha de ser clara i cada empleat ha d’estar conscient. Això pot ajudar, per exemple, quan una filla és gerent de la companyia i el seu pare és un treballador. Si la filla vol prendre una decisió que està en conflicte amb el punt de vista del pare, llavors la filla pot debatre entre el seu paper de filla i de gerent. És evident que les directrius escrites que donen a la filla l’autoritat per prendre decisions poden donar lloc al fet que la filla prengui la decisió que ella creu que és millor per a l’empresa sense tenir en compte els sentiments de la família.
  • Responsabilitats de l’ocupació redactades amb claredat: cada treballador ha de rebre una còpia de les responsabilitats del treball corresponents a la seva posició. Si no compleix amb aquestes responsabilitats, llavors l’administració té la responsabilitat de acomiadar-lo, encara que sigui un parent. És evident que amb directrius sobre el treball redactades clarament es poden reduir els acomiadaments de personal i ser més objectiu.
  • Contractar al menys un membre no familiar en una posició administrativa: aquesta persona no ha de tenir cap aliança preexistent amb qualsevol membre de la família i ha de ser objectiva. Aquesta persona ha de tenir bones habilitats de negocis i de gestió i ser prou fort per mantenir-se al marge de disputes familiars.?
  • Redacció del pla per a la propera generació de lideratge: si els membres de la família a càrrec de l’empresa estan malalts o a punt de jubilar-se, llavors la família ha de planejar per endavant qui es farà càrrec de l’empresa. No esperi que es presenti una crisi interna. Una pèrdua d’un progenitor és emocionalment difícil i un moment en què hauria d’estar trist juntament amb la seva família, en lloc de barallar-se amb germans i cosins sobre qui ha de dirigir el negoci.
  • Mantenir les línies de comunicació obertes i funcionant: tenir reunions regularment perquè tots entenguin el que està passant amb el negoci, però només ha parlar-se del treball a la feina. De la mateixa manera, a moltes famílies els resulta beneficiós parlar d’assumptes de família fora del lloc de treball.
  • Contractació de consultors externs: l’objectivitat dels consultors independents externs pot aportar claredat a un negoci familiar. Per exemple, un conseller de negocis pot ajudar a desenvolupar idees i estratègies per promoure el negoci, un advocat pot ajudar a desenvolupar polítiques i procediments i un comptable pot assessorar sobre assumptes legals. Per tal de maximitzar els beneficis de ser propietari d’un negoci familiar, és important ser conscients dels possibles problemes i afrontar activament els conflictes pel bé de la seva família i del negoci.

 

Red Harvey.